Założenia projektu

  Gmina Margonin realizuje projekt Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

  - I Osi priorytetowej POPC – Powszechny dostęp do szybkiego internetu

  - Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  W ramach projektu gmina uzyskała 100% dofinansowanie na zakup i ubezpieczenie sprzętu komputerowego umożliwiającego prowadzenie lekcji w trybie zdalnym. Wysokość otrzymanych środków uzależniona była od kategorii do której dana gmina została zakwalifikowana.

  Realizacja projektu

  Projekt wsparcia dla Gminy Margonin składa się z dwóch odrębnych etapów:

  - Zdalna Szkoła: umowa powierzenia grantu z dnia 29 kwietnia 2020 r. o wartości 60 tys. zł na zakup i ubezpieczenie 30 laptopów.

  - Zdalna Szkoła Plus: umowa powierzenia grantu z dnia 20.07.2020 w wysokości 55 000 zł na zakup i ubezpieczenie 22 laptopów.

  Zakupiony sprzęt został przekazany dla szkół podstawowych: w Margoninie, Lipinach i Radwankach. Sprzęt w okresie zamknięcia szkół (maj-czerwiec br.) użyczony został uczniom i nauczycielom do realizacji zdalnego nauczania.

  Od nowego roku szkolnego 2020/2021 ze sprzętu skorzystać będą mogli uczniowie (w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych liczących co najmniej troje dzieci) oraz nauczyciele w przypadku przejścia szkoły na zdalne nauczanie (całkowite lub mieszane). Podstawą użyczenia sprzętu będzie wykluczenie cyfrowe (brak lub utrudniony dostęp do sprzętu).

  Szczegółowych informacji o zasadach użyczenia sprzętu (tzn. wypożyczania na czas trwania zdalnego nauczania), udzielają dyrektorzy szkół.

  Po zakończonej epidemii sprzęt pozostanie w szkołach, gdzie będzie służył wszystkim uczniom do celów edukacyjnych.

  logotypy UE