Komunikat

  Uprzejmie informuję, że od dnia 22 kwietnia Urząd Miasta i Gminy Margonin prowadzić będzie obsługę petentów wyłącznie w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom wynikających z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697).

  Do zadań, o których mowa w ww. Rozporządzeniu zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
  1) rejestracji stanu cywilnego;
  2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  3) pomocy społecznej;
  4) świadczenia usług komunalnych;
  5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
  a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub-licznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2020r. poz.293 i471),
  6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz.283, 284, 322 i471),
  b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia
  16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z2020r. poz.55 i471);

  Obsługa interesantów odbywać się będzie się przy wejściu głównym do budynku Urzędu, a w przypadku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie oraz Urzędu Stanu Cywilnego po wejściu do tych budynków.

  Interesanci winni poinformować osobę znajdującą się w biurze obsługi o temacie sprawy jaką zmierzają załatwić w Urzędzie, kontaktować się telefonicznie w celu przywołania odpowiedniego pracownika lub skorzystać z zamontowanego przy wejściu głównym do Urzędu domofonu.

  W dalszym ciągu można korzystać z załatwiania spraw:
  - drogą mailową,
  - poprzez złożenie wniosku/pisma do skrzynek znajdujących się przy wejściach głównych Urzędu oraz jednostek podległych,
  - poprzez platformę ePUAP,
  - pocztą tradycyjną,
  Do czego serdecznie zachęcam.

  Przebywając na terenie Urzędu oraz na terenie jednostek podległych należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, tj. zakrywać nos oraz usta, używać rękawiczek ochronnych oraz zachować minimum 2 metry odległości od drugiej osoby.

  W pomieszczeniu/miejscu obsługi interesanta może znajdować się tylko osoba obsługiwana.

  Burmistrz Miasta i Gminy Margonina
  /-/ Janusz Piechocki

  Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz jednostek podległych w czasie stanu epidemii (PDF)


  Zobacz także