XLVII sesja Rady Miasta i Gminy Margonin

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Miasta i Gminy Margonin, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie przy ul. Kościuszki 13, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacje nt. porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta i Gminy Margonin.
  4. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miasta i Gminy Margonin.
  5. Informacja nt. odbytych posiedzeń Komisji Rady.
  6. Informacje nt. działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  A/ zmiany Uchwały Nr XXXVIII/442/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
  B/ ustalenia na terenie Miasta i Gminy Margonin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  C/ ustalenia na terenie Miasta i Gminy Margonin odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
  D/ obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin,
  E/ ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Margonin,
  F/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej,
  G/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Margonin,
  H/ zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  I/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018-2022,
  J/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Margonin,
  K/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin - działka nr 51/6, 51/7, 51/41, 51/50,
  L/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich (obszar byłego ośrodka jeździeckiego),
  Ł/ przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Margonin”,
  M/ Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród Burmistrza Miasta i Gminy Margonin dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,
  8. Wolne głosy.
  9. Zakończenie sesji.

  Komisja wspólna odbędzie się 11 czerwca 2018 r. o godz. 16:00


  Zobacz także